Blog

people 2557399 480

Svako dijete ima svoj stili učenja, odnosno način na koje njegovo tijelo i um obrađuje nove informacije. Zato možemo govoriti o tipu učenika i stilu učenja.

Za roditelje je bitno da prepoznaju stil učenja djeteta kako bi ga razumjeli, usmjerili ga i pomogli mu. Škola, a ponekad i roditelji, očekuju od djeteta da uči na određen način. Na djecu koja ne pripadaju tom tipu često se gleda kao na one koji imaju poteškoće, a ne jednostavno kao na one koji uče drugačije. Zato je dobro znati kako uči dijete.

Jedan od najčešće primjenjivih stilova učenja je VAK (vizualni, auditivni i kinestetički/motorički).